ULUSLARARASI KATILIMLI

XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ
KAHRAMANMARAŞ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
12 - 14 EYLÜL 2018 KAHRAMANMARAŞ - TÜRKİYE

Anasayfa - XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ Sütçü Imam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ETKİNLİĞE KALAN SÜRE

ÖNEMLİ TARİHLER

ÖNEMLİ DUYURULAR

HIZLI LİNKLER

SOSYAL MEDYA

                                                                                  Uluslararası Katılımlı

13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Sonuç Bildirgesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 13’ü yabancı 300 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kongre Ziraat Fakültesi’nde 6 paralel salonda eş zamanlı olarak yapılmıştır. Kongrede, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve basın temsilcileri hazır bulunmuştur.

Kongrede tarım işletmeciliği, tarım ve gıda politikası, uluslararası tarım ticareti, tarımsal yayım, tarımsal pazarlama, kırsal kalkınma,  tarıma dayalı sanayi, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik gibi tarım ekonomisinin ana konuları ele alınarak bilimsel bir tartışma platformu oluşturulmuştur. Kongrede toplam 7 oturumda, tarım işletmeciliği alanında 23, tarım ve gıda politikası alanında 30, Uluslararası tarım ticareti alanında 13, tarımsal yayım alanında 16, tarımsal pazarlama alanında 13, kırsal kalkınma alanında 15,  tarıma dayalı sanayi alanında 4, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanında 12, tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik alanlarında 10 adet olmak üzere 136 adet Türkçe, 9 adet İngilizce ve 39 adet poster bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır.

Kongre’nin açılışı akabinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sayın’ın oturum başkanlığını yaptığı “Türkiye’de tarımsal piyasalar, fiyat oluşumu Ve Rekabet” konulu panelde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Hakan Kalender panelist olarak yer almıştır. Kongre konularıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren 13 adet kurum ve kuruluş kongreye destekleyici olmuştur.

Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerle dereceye giren en iyi 3 poster sunum seçilmiştir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak olan XIV.  Tarım Ekonomisi Kongresi’nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde, 2022 yılında yapılacak olan XV.  Tarım Ekonomisi kongresinin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’nde ele alınan, tartışılan ve üzerinde ağırlıkla durulup değerlendirilen temel konular özet olarak aşağıda sıralanmıştır. Kongre sunumlarına, fotoğraflarına ve ayrıntılı bilgiye www.tarimekonomisi2018.com adresinden ulaşmak mümkündür.

 1. Ülke Tarımıyla İlgili Öne Çıkan Temel Konular
 1. Türkiye’de tarım ve gıda ürünleri piyasası çok aktörlü ve karmaşık gözüken yapının daha da iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla; yapısal sorunların çözülmesi, üretimde kayıt dışılığın engellenmesi, piyasa izlenebilirliğinin sağlanması için etkin kurumsal yapının iyileştirilmesi, piyasa düzenleyici kurumların daha etkin olarak çalıştırılması, tüm ürünlerin tarladan sofraya izlenebilirliğini sağlayacak sistemlerin daha etkin kılınması, stok takip sisteminin yaygınlaştırılması ve pazarlama bilgi sistemi ile entegrasyonunun sağlanması, üretici örgütlerinin tarımsal pazarlama kapasitesi, insan ve bilgi kaynaklarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.
 1. Türkiye’de Tarım Ekonomisi Yükseköğretiminin etkinliğinin piyasa koşullarına cevap verecek şekilde daha da arttırılması önemsenmelidir. Bu amaçla: dünyadaki tarım ekonomisi yükseköğretimindeki gelişmelerin takip edilmesi ve bunlara daha duyarlı olunması, uluslararası öğrenci potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi, fiziki imkânları ve öğretim üyesi potansiyeli yeterli olmayan bölümlerde Tarım Ekonomisi lisans programları açılmaması, mevcut programların girişimci, işlevsel ve problem çözücü mezunlar yetiştirecek şekilde revize edilmesi gerekmektedir.
 1. Tarımda biyo-çeşitlilik sürdürülebilirliği sağlanması ekosisteme devamlılık getirilmesi ve gıda güvenliğinin temelini oluşturması nedeniyle önemlidir. Dolayısıyla, biyo-çeşitliliğin korunması ve ekosistemin devamlılığına yönelik her türlü tedbir daha etkin bir şekilde alınmalıdır. Özellikle geleneksel ihraç ürünlerinde (fındık, kuru üzüm, kayısı, incir) sürdürülebilir tarım tekniklerinin benimsenmesi önemlidir. Bununla birlikte bölge ve il düzeyinde iyi, ekolojik, doğal ve organik üretimi artırmak, yöresel ürünlere dayalı kırsal kalkınmayı artırmak ve küçük üreticileri doğrudan tüketiciler ile buluşturmak biyo-çeşitliliğin devamlılığı açısından önemlidir.
 1. Tarımsal üretimde su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle suyun yönetimi, işletilmesi, etkin ve verimli kullanılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması oldukça önemlidir.
 1. Tarımsal ürün ve girdi piyasalarında etkinliğin sağlanması konusu, taşıdığı önem nedeniyle ülkede her zaman üzerinde her zaman durulması gereken bir olgudur. Bunun sağlanabilmesi, tarımsal işletmelerin yapısal sorunlarının azaltılması ve ölçek probleminin giderilmesi, yurt dışına bağımlılığın azaltılması için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına önem verilmesi, ürün ve girdilerde standart ve kalite sorunlarının çözümü, üretiminde modern teknolojilerin benimsenmesi, piyasalarda kurumsal yapının yeniden oluşturulması, piyasanın izlenmesini sağlayacak bilgi sisteminin kurulması ve politika düzenlemelerinin gerçekçi verilere dayandırılmasının daha iyileştirilmesi ile gerçekleştirilebilir.
 1. Tarım ürünleri piyasalarında düşük dalgalanma ve risk karşıtlığı için önemli bazı temel ürün ve çeşitlerde izleme ve erken uyarı sistemi geliştirilmelidir. Bunun için her türlü hava koşullarında anlık izleme yapmak, analiz etmek ve tarım ürünleri ile ilgili bu bilgiler yayılmalı, farklı coğrafik alanlarda ve farklı ürünler için erken uyarı sağlanmalı ve analiz edilmeli, analiz süreç ve mekanizmalarında dijitalleşme sağlanmalı ve simülasyonlar yapılmalı, tarım ürünleri üretimi, tüketimi ve fiyatlarına yönelik gelecek öngörüleri yapılmalı ve karar alıcılarla doğrudan paylaşılmalıdır.
 1. Süt sığırcılığı işletmeleri için etkin girdi kullanımına yönelik tarımsal yayım faaliyetlerinin yapılması önemlidir. Ayrıca işletmelerde etkinliğin sağlanması için işletme ölçeğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Süt sığırcılığında büyük ölçekli işletmelerin kurulmasına yönelik verilen sıfır faizli krediler gibi desteklerin, sektörde deneyimli olan, emek veren ve üretimi geleneksel olarak sürdüren küçük ölçekli üreticilere verilmesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Ayrıca süt sığırcılığına yönelik belirlenecek politikalarda ölçek büyüklüğü dikkate alınmalı, bilimsel araştırma sonuçları da göz önünde bulundurulmalı, mevcut işletmeleri teknik ve finansal açıdan iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmalı, yeni yatırımlar desteklenmelidir.
 1. Özellikle Besi işletmelerinin devamlılığının sağlanabilmesi için sosyal refah önemsenmeli, insan kaynağı refahını arttıracak önlemler alınması planlanmalıdır.
 1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında oluşturulan agro ekolojik bölge sınıflamasının üretim performansı, kaynak kullanımı ve risk kaynakları açısından sağlıklı sonuçlar üretmediği ortaya çıkmış dolayısıyla havza bazlı araştırma çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle konu üzerinde çalışacak araştırmacıların uzmanlık alanı ve havza alanı talebi dikkate alınarak yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
 1. Başta arpa olmak üzere diğer ekonomik değer taşıyan tahıllar konusunda Ar-ge, ıslah, üretim ve yayım çalışmalarının bütünsel olarak ele alınmalı, zincirin tüm halkaları için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının birbiri ile bağlantılı olarak düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Arpa çeşitleri geliştirme çalışmalarının, hayvan besleme çalışmaları ile birlikte desteklenmesi önemlidir. Hububat piyasalarını düzenleme görevi yapan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yurtiçi arpa üreticisinden daha fazla arpa alımı yapabilecek politikalar ve fiyat istikrarı sağlamaya yönelik yeni stratejiler geliştirmesi önerilmelidir.
 1. Tarımsal üretimde genç çiftçilere destek uygulaması üretimde devamlılığının sağlanması, işsizlik ve göç gibi sorunların çözülmesine olumlu katkı sağlayacağından sürdürülebilirliği önemsenmelidir.
 1. Organik tarımda sertifikasyon maliyeti yüksek olması özellikle grup sertifikasyonu ve sözleşmeli firma tarafından yapılan sertifikasyon işlemleri ve desteklemelerin bir kısmının sertifikasyon maliyetini karşılayacak şekilde verilmesi üreticilerin bu sistemlerde devam edebilirliği açısından önemli görülmektedir.
 1. Küçükbaş hayvancılıkta yem masraflarının azaltılması için mera alanlarının artırılması, yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta örgütlenme düzeyi düşük, süt toplama merkezleri ve soğuk zincir yetersizdir. Bu nedenle üreticilerin pazarlık gücünü artıracak soğuk zincire sahip kooperatiflerin kurulması ya da mevcut kooperatiflerin iyileştirilmesi gerekmektedir.
 1. Kültür balıkçılığı yapan işletmelerden, bulunduğu bölge özelliğine göre üretim potansiyeli yüksek olanların kapasite kullanım oranlarını arttırmaları gelirlerini arttıracak ve birim maliyetlerini azaltacaktır. İşletmelerin en büyük masraf kalemi olan yem masrafını düşürmek için birlik vasıtası ile toptan yem alımı teşvik edilmelidir. Devlet desteklemelerinde işletme kapasitelerinin de dikkate alınması başarılı işletmeler için daha da teşvik edici olabilecektir. Böylece işletme karlılığı da bundan olumlu etkilenebilecektir. Gelinen noktada, kooperatifleşme, su ürünleri sektörünün içinde bulunduğu sorunları daha kolay çözüme kavuşturmak, su ürünleri ülkesel stoklarını ve balıkçılığı sürdürülebilir kılmak için en uygun araçlardan birisi olarak görülmektedir.
 1. Tarımda risk yönetiminin etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik altyapı çalışmaları (taşkın önleme, ekonomik sulama sistemlerinin kurulması vb.) kesintisiz sürdürülmelidir. Bu kapsamda; tahmin, izleme ve erken uyarı sistemleri, bilgi paylaşımında kurumlar arası etkin işbirliği, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, risklere karşı dayanıklı ürün çeşitliğinin ve verimi artıracak yenilikçi tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, afet yardımı, etkin tarım sigortası sisteminin oluşturulması gibi önlemlerin alınması önemlidir.
 1. Değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan tarımsal işletmelerin akıllı tarım uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olmak için kapasite geliştirilme çalışmaları yapılmalı, bunun yanında tarımsal araştırma ve geliştirme desteği arttırılmalıdır. Gıda değer zincirindeki gelişimi sınırlayan faktörlere yönelik kamu programları ve ulusal kalkınma stratejilerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
 1. Gıda ve tarımsal ürünler arz zincirinde üretim sonrası yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla; borsalar, hal sistemi kayıt sorunları, spekülatif hareketler, aracı sayısının fazlalığı, depolama ve finansman sorunu, yüksek fire oranları, rekabet sorunları, nakliye sorunları ve yasal kesintilerin yüksekliği vb. sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 2. Gıda sanayi ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için; işgücü ve enerji maliyetlerinin yüksekliği, ölçek sorunları, kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü, kayıt dışılık vb. sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
 1. Tarımda kullanılan girdilerde maliyet yüksekliği ve vergi yükü, kayıt dışılık, tarımsal desteklemelerin işletme ölçeğinden uzak, parçalı arazileri büyütmeyi ve arazi toplulaştırmasını yeterince teşvik edememesi, üreticilerin fiyatları belirleyecek düzeyde örgütlü olamaması gibi konular hala önemini korumakta ve çözüm beklemektedir.
 1. Tarımda elverişsiz araziler ıslah edilmeli, kırsal alanda 65 yaş ve üstü nüfusun ihtiyaç ve bakımlarının giderilmesinde sosyal imkânlar sağlanmalı ve toplulaştırma çalışmalarının kapsamının artırılarak arazi parçalılık probleminin önüne geçilmelidir. Destekleme politikalarında parçalı arazilerin birleştirilmesi ve toplulaştırmasını teşvik edici modeller geliştirilmesi gerekmektedir. Tarım alanlarının tarım dışı kullanımı kesinlikle engellenmeli, özellikle 1. ve 2. sınıf arazilerinin tarım dışına çıkarılması tamamen yasaklanmalıdır.
 1. Tarım Ekonomisi Kongresi Konulu Konular
 1. Tarım Ekonomisi Kongresi geleneksel olarak devam ettirilmeli, ulusal ve uluslararası katılım ağı çeşitlendirilmelidir. Özellikle üniversitelerin daha aktif katılımlarının sağlanması özendirilmelidir.
 1. Poster bildirilerinin kongre de daha ilgi görmesi ve tartışılması için, poster bildiri oturumları aynen sözlü bildiriler için ayrıldığı gibi programa koyulması ve bu saatlerde sözlü bildiri oturumları olmamalıdır. Bu oturum sırasında tüm poster sahipleri posterlerinin başında olmalı ve ilgi duyan katılımcılara poster bildirisi ile ilgili açıklama yapmalı ve soruları cevaplamalıdır.    
 1. Kongrelerde Tarım Ekonomisi Derneği daha aktif rol almalıdır. Bunun içinde Tarım Ekonomisi Derneği Olağan Genel Kurulunun konferansın düzenlendiği ilde yapılması uygun olacaktır. Bu, derneğin ülkemizdeki etkinliğini arttıracak ve Tarım Ekonomisi camiası tarafından benimsenmesini hızlandıracaktır. Ayrıca Derneğin tüm camia tarafından benimsenmesi Tarım Ekonomisi Dergisine daha fazla ve kalitede yayın gönderilmesini ve derginin kısa süre içerisinde Citation Index tarafından taranmasını sağlayacaktır.

 15.09.2018 Kahramanmaraş